Vedtekter

VEDTEKTER  FOR PRINSDAL TOPPÅSEN SKOLEKORPS

Vedtatt på årsmøte 30.10.1968
Justert på årsmøte 21.10.1996
Justert på årsmøte 28.10.2002
Justert på ekstraordinært årsmøte 02.12.2002
Justert på ekstraordinært årsmøte 26.05.2003
Justert på årsmøte 14.03.2005
Justert på årsmøte 27.03.2007
Justert på årsmøte 15.03.2011
Justert på årsmøte 23.03.2015
Justert på årsmøte 04.04.2016
Justert på årsmøte 06.03.2017
Justert på årsmøte 18.03.2019

 

 • 1 ORGANISASJON OG FORMÅL

Prinsdal Toppåsen Skolekorps, heretter omtalt som «Korpset», er stiftet 20. oktober 1955, og er et jente- og guttekorps med medlemmer fra Prinsdal og Toppåsen skolekretser i Oslo. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Oslo Krets.

Korpsets formål er å vekke barnas interesse for musikk, søke å utvikle deres musikalske evner ved å lære dem bruken av et instrument til glede for seg selv og andre, samt gjennom denne form for fritidsbeskjeftigelse søke å fremme et godt kameratskap blant barna. Korpset skal vise en inkluderende og anerkjennende holdning overfor musikantene, ikke minst overfor minoriteter.

Korpset er organisert i tre avdelinger, aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps, med felles styre.

Korpsets avdelinger har felles regnskap.

Organisering av Korpset

 • Korpset har følgende aldersbestemmelser: Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året de fyller 15 år.
 • Medlemmet skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn etter følgende regler:

 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år. Utover dette kan musikantene, med styrets godkjennelse bli støttespillere.
 • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år. Aspiranten skal prioritere og oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.
 • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.
 • Normalt starter man i Korpset som rekrutt tidligst ved oppstart i 3. klasse, det vil si det året man fyller 8 år. Styret kan etter en konkret vurdering gjøre unntak fra aldersgrensen.
 • Opptak til hovedkorpset skjer normalt tidligst etter ett år som rekrutt/aspirant og ett år som junior. Styret kan i samråd med dirigent gjøre unntak for godt kvalifiserte musikanter.
 • 2 ÅRSMØTE

 2.1 Status

Årsmøtet er Korpsets høyeste myndighet.

2.2 Årsmøteperiode, innkalling og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av mars.
 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av Korpsets medlemmer krever det. Innkallingen sendes ut minimum 1 – en – måned før ordinært og 1 uke før ekstraordinært årsmøte.
 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene senest to uker før årsmøtet.
 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom Korpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid frem på årsmøtet.

2.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar Korpsets medlemmer og gjester invitert av styret.
 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:
  • Medlemmer som har fylt 12 år, dog ikke medlemmer/musikanter under 18 år i saker som gjelder korpsets økonomi. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.
  • Foreldre til barn under 12 år
  • Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.
 3. Følgende har tale- og forslagsrett:
  • Medlemmer som ikke er fylt 12 år
 4. Følgende har talerett:
  • Representanter fra NMF
  • Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.
 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

 

2.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering
 1. Åpning
 2. Navneopprop
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Godkjenning av dagsorden/saksliste
 5. Valg av møteledelse
 6. Valg av referenter
 7. Valg av protokollunderskrivere
 1. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap
 2. Saker fremmet av korpsets styre og medlemmer
 3. Plan og budsjett, herunder medlemskontingent og langtidsbudsjett
 4. Valg:
 1. Leder for ett år
 2. Min 4 styremedlemmer på valg for to år og —- varamedlemmer for ett år.
 3. 2 revisorer for ett år
 4. 3 medlemmer i valgkomiteen. Leder velges særskilt.
 1. Årsmøtet kan velge en organisasjonskomite som skal være uavhengig av styret. Organisasjonskomiteen skal bestå av tre medlemmer. Medlemmene bør ha lang erfaring i korpsarbeid. Organisasjonskomiteens medlemmer blir automatisk styremedlemmer i Hans Paul Schwarz’ sosiale støttefond for Prinsdal skolekorps.
 2. Årsmøtet fastsetter instruks for styret og for organisasjonskomiteen.

 

De som velges må være 12 år når de tiltrer, ha gyldig medlemskap i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

 

 • 3 STYRET

Styret har det overordnede ansvar for den ordinære korpsdriften.

3.1 Styret skal ha følgende sammensetning:

Styreleder, nestleder, kasserer, informasjonsansvarlig, korpsleder, og musikantenes 1. hovedtillitsvalgte.
Vararepresentant valgt av musikantene er vararepresentanter til styret.
Ved stemmelikhet i styret, har styreleder dobbeltstemme.

 

3.2 Fullmakter

Styret skal lede Korpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.
Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.
Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere Korpsets ansvar og aktiviteter.
Styreleder og/eller nestleder og et styremedlem tegner Korpset. Betyr: binder korpset juridisk ved underskrift.

 

3.3 Innkalling til styremøter – beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig.
 2. I Korpset møter utøvernes tillitsvalgte som fullverdig styremedlem.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er tilstede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken fremlagt for et fulltallig styre før gyldig vedtak fattes.
 4. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, varamedlemmer og revisor. Korpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

 

3.4  Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

 

3.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns- og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- og ansvarsforhold overfor mindreårige og utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

 

3.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når Korpset drar på turer og deltar på arrangement.

 

 • 4 MEDLEMSKAP

 

4.1 Opptak av medlemmer.

I samråd med dirigenten avgjør styret hvor mange aspiranter som kan tas opp.  Disse tas fortrinnsvis fra Prinsdal Skole og Toppåsen Skoles 3. og 4. klasse, eller andre årskull, i den utstrekning dette er påkrevet.

 

 1. års musikanter, ”aspiranter” er medlem av aspirantkorpset, mens 2. års musikanter, ”juniorer” er medlem av juniorkorpset. De øvrige musikanter er medlem av hovedkorpset.

 

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i korpset blir en automatisk medlem av NMF.

 

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktører skal registreres i NMFs database.

 

 • Forutsetning for medlemskap
 1. Alle medlemmer plikter å følge korpsets vedtekter.
 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig melding til korpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering i NMFs medlemsdatabase.
 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer og foresatte. Opplæring i håndtering av instrument gis til foreldre og musikanter av instruktør.
 4. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
 5. Alle som har barn i korpset, plikter å støtte korpset aktivt, slik at det har økonomi til å drive sitt verdifulle arbeid for barn og ungdom. De må også delta aktivt i foreldremøter og alle andre arrangementer.  Dersom foreldre og foresatte ikke deltar ved arrangementer, baker kaker eller lignende etter henstilling fra styret, kan det kreves straffegebyr fastsatt av styret.

 

 • Rapporteringsplikt, kontingent og innmeldingsavgift
 1. Korpsåret følger kalenderåret.

Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent fire ganger per år, to ganger per semester («kontingenttermin») på tidspunkter fastsatt av styret. Individuelle avtaler om månedlig betaling kan inngås med styret.

 1. Korpset skal hvert å sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

 

 • Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å slutte må gi melding om dette til Korpsets styre. Styret oppfordrer medlem og foresatt til å ta en samtale med dirigent før man melder seg ut. Det er ønskelig at man fullfører inneværende semester, men man er uansett forpliktet til å betale for inneværende kontingenttermin. Enhver utmelding skal være skriftlig på gjeldende skjema. Alle utdelte effekter skal omgående leveres tilbake i funksjonell stand. Uniformen skal være dokumentert renset.

 

 • Suspensjon og eksklusjon
 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for korpsets aktivitet.
 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom
 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.
 4. Korpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

 

Støttespillere

 

Støttespillere deltar i samspill på de fleste øvelsene og de skal være de yngste behjelpelige under øvelsen.
Deltagelse i storband eller andre musikkgrupper som Korpset til enhver tid måtte ha, forutsetter deltagelse i hovedkorps.
Støttespillere bør binde seg til Korpset for minst ett år etter oppnådd aldersgrense.
Støttespillere skal på lik linje med andre korpsmedlemmer bære uniform.

[Årskontingenten for støttespillere skal være 50 % av den til enhver tid gjeldende ordinære medlemsavgift. – skeptisk til å beholde denne – pt trenger vi alle støttespillere vi kan få]

 

 • 5 KONTINGENTER OG DEPOSITUM

 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis for hver måned.  Månedene juli og august er kontingentfrie.
Kontingentene inkluderer uniformsleie, rensing av uniformer en gang pr. år, to medaljer, samt foreldrenes medlemskontingent.
Søskenmoderasjon fastsettes av årsmøtet.

Ved utlevering av instrumentet må det betales et depositum i henhold til de til enhver tid gjeldende bestemmelser som fastsettes av styret.
Reparasjoner av instrumenter som følge av uforsiktig behandling, betales av foreldrene.  Alle reparasjoner skal gå via instrumentforvalter.
De musikantene som i minst 4 år har brukt privat instrument, har rett til overhaling av sitt instrument for korpsets regning. Dette må avtales på forhånd med instrumentforvalter.

 

 • 6 UTMELDING

 

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets styre. Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra korpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding. Enver utmelding skal være skriftlig, på gjeldende skjema. Alle utdelte effekter skal omgående leveres tilbake i funksjonell stand. Uniformen skal være dokumentert renset.

 

 • 7 ØKONOMI

 

Styret forvalter korpsavdelingenes midler og disponerer etter vanlig forretningsførsel.  Korpsets konti disponeres av styreleder og kasserer, i henhold til instruks for kasserer.  Alle tillitsverv innen korpset er ulønnet.

 

 • 8 DIRIGENT OG INSTRUKTØRER

 

Dirigent og instruktører ansettes av styret.  Prøvetiden for dirigenter er 6 måneder, med oppsigelsesfrist på 1 – en – måned. Den gjensidige oppsigelsesfrist etter fastansettelse er 3 – tre – måneder, og oppsigelse skal skje skriftlig.

Når styret finner det ønskelig, kan så vel dirigent som instruktører innkalles til styremøter, men de har ikke stemmerett. 

Det skal foreligge kontrakt med instruks for stillingene, signert begge parter.

Styret fastsetter godtgjørelse til dirigent og instruktører.

 

 • 9 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 

Vedtak om oppløsning av Korpset må foretas to påfølgende ordinære årsmøter, og må ha minst 2/3 flertall av dem som har møterett i årsmøtet.

Er mindre enn 2/3 av de stemmeberettigede tilstede ved annen gangs behandling, vedtas oppløsning ved ¾  flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

 

Hvis Korpset blir besluttet oppløst, skal dets eiendeler forvaltes av Prinsdal Skole i påvente av at et nytt korps kan bli dannet.  Hvis skolen etter å ha rådført seg ned styret i Oslo Krets av NMF, ikke ser noen mulighet for å danne noe nytt korps innen 3 – tre – år, skal korpsets eiendeler overlates til Oslo Krets som forvalter eller realiserer eiendelene til beste for Kretsens arbeid med å fremme korpsbevegelsen og musikklivet i Oslo.

 

 • 10 VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer av Korpsets vedtekter og instruksene for styret og organisasjonskomiteen kan bare besluttes av årsmøtet og da med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede.

 

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med årsmøtet (18.03.2019)